top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 Definities

 

 1. Client: De persoon die een 8-wekelijks contract aangaat met Fit Maastricht

 2. Bootcamps: Groepstraining van maximaal 16 personen in de buitenlucht

 3. Personal Training (PT): één-op-één training met Fit Maastricht

 4. Fit Maastricht, gevestigd aan Balsemienbeemd 23, 6229WP te Maastricht.

 5. Traject: 8-wekelijkse overeenkomst tussen Client en Fit Maastricht

 

 

Art. 2 Toepasselijkheid

 

 1. Fit Maastricht behoudt zich te alle tijden het recht voor de Algemene voorwaarden en prijzen te veranderen. Fit Maastricht zal dit per email of post minimaal 1 traject van tevoren kenbaar maken aan de client.

 2. Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

 

Art. 3 Aansprakelijkheid

 

 1. Fit Maastricht is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens Bootcamps of Personal Trainingen.

 2. Fit Maastricht is niet verantwoordelijk voor schade aan derden door de client tijdens de Bootcamps of Personal Trainingen. Mogelijk kan uw WA-verzekering worden aangesproken.

 3. Fit Maastricht is niet verantwoordelijk voor schade aan kleding of huishoudelijke spullen door vuil van buiten.

 4. Fit Maastricht is niet verantwoordelijk voor diefstal tijdens Bootcamps of Personal Trainingen.

 

 

Art. 4 Betalings-/Inschrijfvoorwaarden

 

 1. Betalingen dienen binnen 2 weken na de start van het traject moeten worden voldaan. Als er geen betaling is gedaan vóór de 1e training van de 3e week kan deelname aan verdere trainingen binnen dit traject geweigerd worden.

 2. Fit Maastricht stuurt in de 3e week van het traject een betalingsherinnering mits u deze nog niet heeft voldaan.

 3. Fit Maastricht stuurt in de 4e week van het traject een 2e betalingsherinnering mits u de betaling nog niet heeft voldaan. Bij deze 2e betalingsherinnering zullen €10,00 (incl. BTW.) extra aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

 4. Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Fit Maastricht het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 5. Lichamelijke klachten dienen van tevoren aangegeven worden. Er zal gekeken worden of deze lichamelijke klachten een obstakel vormen voor het meedoen met de Bootcamps of Personal Training. Hierna word de verdere gang van zaken besproken.

 6. Bij inschrijving van een minderjarige zal er toestemming gegeven moeten worden door ouders of een voogd. Uitsluiting van deelname zal worden toegepast wanneer dit niet gebeurd.

 7. Inschrijven van een 8-wekelijk traject kan alleen in zijn geheel worden gedaan. Uitzonderingen hiervoor zijn vakanties/stages die vooraf aangegeven worden. Er zal dan overlegd worden wat de gang van zaken zal zijn.

 

 

 Art 5. Compensatie (ruilen van trainingen)

 

 1. Ruilen van trainingsmomenten dienen op ’s zondags tussen 10:00u en 22:00u vóórafgaand van de week worden doorgegeven. Ruilen is mogelijk mits de capaciteit en agenda (PT) dit toelaat.

 2. Het ruilen van trainingsmoment geschied altijd in overleg.

 3. Bij ziekte zal er geen financiële compensatie zijn, ruilen in diezelfde week is echter mogelijk in overleg.

 4. Trainingen die vallen op een nationale feestdag worden zo nodig ingehaald op een andere dag. Is dit niet mogelijk voor Fit Maastricht, dan zal er een financiële compensatie worden verricht. (dit geldt enkel en alleen als er geen training gegeven zal worden)

 5. Het meenemen van niet-deelgenomen trainingen naar een volgend traject is niet mogelijk.

 6. Fit Maastricht heeft ten alle tijden het recht om het 8-wekelijks contract te ontbinden. Reeds betaalde gelden zullen worden terugbetaald minus de verbruikte kosten per training.

 

Art. 6 Privacy

 1. Elke 8 weken wordt een groepsapp aangemaakt met alle deelnemers van de Bootcamps. Hierin wordt de locatie van de trainingen doorgegeven. Fit Maastricht kan niet voorkomen dat anderen in deze groepsapp uw nummer kunnen opslaan en distantieert zich ervan dat misbruik hiervan gemaakt kan worden.

 2. Fit Maastricht zal geen private gegevens aan derden verstrekken en zal deze enkel gebruiken  voor het verwerken van facturen.

bottom of page